1050 rocznica Chrztu Polski


W bieżącym roku przypada 1050 rocznica Chrztu Polski. Chrzest księcia Mieszka I i jego poddanych otworzył Polsce drzwi do Europy. Od 966 roku nasz naród stał się pełnoprawnym członkiem wspólnoty zachodu. Mieszko I stał się równy innym władcom chrześcijańskim. Było to wydarzenie kluczowe dla historii Polski mające wpływ na kształtowanie się polskiej tożsamości narodowej. Przyjęcie jednej wiary sprzyjało religijnemu scaleniu państwa oraz jego społecznemu umocnieniu.

Z tej okazji w naszej szkole realizowane są dwa projekty:

,,Jesteśmy Polakami" dla klas I - III

,,Jak to z Chrztem Polski było..." dla klas IV - VI

Są one próbą uczczenia tego wydarzenia w naszej szkole. Ich podsumowanie nastąpi w klasztorze w Lądzie - 15 czerwca 2016 r.

Proponowane zadania służą kształceniu odbioru początków historii naszego państwa, a przede wszystkim rozbudzeniu potrzeby poszukiwań wiedzy o świecie, człowieku i realiach życia średniowiecznego.


1. Główne cele projektu:

1) Pogłębienie wiedzy uczniów na temat początków historii państwa polskiego, a zwłaszcza Chrztu Polski.

2)Przybliżenie uczniom przebiegu i znaczenia chrztu dla człowieka.

3) Budowanie szacunku do tradycji i dziedzictwa narodowego.

4) Rozbudzanie uczuć patriotycznych, kształtowanie świadomości przynależności narodowej ora wspólnoty dziejów w zjednoczonej Europie.


2. Cele operacyjne: Uczeń:

1) wie jak wyglądały wierzenia plemion słowiańskich;

2) zna przyczyny, prawdopodobny przebieg i skutki przyjęcia sakramentu chrztu przez księcia Mieszka I;

3) analizuje wybrany materiał ikonograficzny;

4) rozumie znaczenie przyjmowania sakramentu chrztu;

5) wykonuje pracę plastyczną zgodną z celem;

6) prezentuje własne umiejętności plastyczne i graficzne.


3. Zajęcia, w czasie których realizowane będą zadania:

klasy I - III - zajęcia edukacji wczesnoszkolnej

klasy IV - VI - lekcje historii, informatyki, religii, plastyki oraz godziny wychowawcze.


4. Zadania projektów:

1) Odkrywanie wydarzeń związanych z przyjęciem chrztu przez Polskę.

2) Poznanie znaczenie własnego chrztu.

3) Pogłębienie wiedzy na temat chrztu i uświadomienie celowości przyjęcia tegoż sakramentu.

4) Poznanie legend odnoszących się do początków państwowości polskiej.

5) Ukazanie legendarnych początków państwa polskiego.

6) Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł w celu uzyskania informacji dotyczących wierzeń pierwszych Słowian oraz genezy, przebiegu i skutków przyjęcia chrztu w 966 roku przez Mieszka I i jego poddanych.

7) Pobudzenie postaw kreatywnych w procesie konkretyzacji wyobrażeń przyjęcia chrztu przez Mieszka I.

8) Rozwijanie umiejętności manualnych.

9) Podsumowanie projektów edukacyjnych.

Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni