SŁUPCA STAWIA NA EKSPERYMENT!


1. Projekt "Słupca stawia na eksperyment!" jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne - projekty konkursowe.

2. Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu, al. Niepodleglości 34, a Gminą Słupca z siedzibą w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca.

3. Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej z środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

4. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach podstawowych na terenie gminy Słupca w wyniku podniesienia kompetencji kluczowych uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniów niepełnosprawnych, nabycie nowych kompetencji zawodowych przez nauczycieli, doposażenia pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematyki.

5. Projekt jest realizowany od 01.08.2018r. do 30.06.2020r.

6. Biuro projektu mieści się w Centrum Usług Wspólnych Gminy Słupca, Wierzbocice 52, 62-400 Słupca.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia


Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni